athinaikanews.gr
Dimarheio Galatsiou (1)
ΑΘΗΝΑΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πρόσκληση μεικτής συνεδρίασης Δ.Σ. για την Τρίτη 28 Μαρτίου 2023

Κοινοποίηση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74
του Ν. 4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα, για Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου
“ΘΑΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ’’, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112 τεύχος Α΄) και
τις εγκυκλίους 375 και 78 (υπ΄ αριθμ. 10284/24-06-2022 έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών), την 28 η
Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της
Ημερήσιας Διάταξης:

 
ΑΡΙΘ.ΘΕΜ.ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1οΈγκριση ή μη 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2023 Δήμου Γαλατσίου, (Διαβίβαση της υπ’ αριθ.  56/2023 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής).κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος
2οΚατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024 – 2027 του υποτομέα των ΟΤΑ.κ. Αναστασία ΚάζαγληΑντιδήμαρχος 
3οΓνωμοδότηση επί του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τα έτη 2019 – 2023 του Δήμου Γαλατσίου.κ. Ιωάννης ΡωμανόςΠρόεδρος Δ.Σ.
4οΈκθεση Εσόδων – Εξόδων Δ’ Τριμήνου έτους 2022, για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, (Διαβίβαση της υπ’ αριθ.  58/2023 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής).κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος
5οΨήφιση και έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2023. Αποστολή της υπ΄ αριθμ. 37/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρείας Διαχείρισης Ακινήτων Δήμου Γαλατσίου.κ. Κωνσταντίνος ΔήμοςΠρόεδρος ΔΑΓ Α.Μ.Ε.
6ο1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2023.κ. Μάνος Ελευθερίου Πρόεδρος Π.Α.Ο.
7οΈκφραση γνώμης επί της Aναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2023.κ. Μάνος Ελευθερίου Πρόεδρος Π.Α.Ο.
8οΔιαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 8/2023 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», που αφορά την έγκριση της έκθεσης εσόδων / εξόδων Δ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2022.κ. Ιωάννης Μανιάτης Πρόεδρος Ο.Κ.Π.Α.
9οΚαθορισμός ειδικότητας για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ έτους 2023.κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος
10οΚαθορισμός ειδικότητας για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, έτους 2023.κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος
11οΣυμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 06/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την καταβολή σε χρήμα του αντιτίμου για την μη χορήγηση γάλακτος στους δικαιούχους το χρονικό διάστημα από 01/08/2020 έως 05/12/2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 60 του Ν. 4735/2020 (Α΄107).κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος
12οΛήψη απόφασης για την παραχώρηση του οικοπέδου στη συμβολή των οδών Απειράνθου και Πλάτωνος στο Ο.Τ. 26/τ.99 στην Ανώνυμη Μονομετοχική Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων Δήμου Γαλατσίου.κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος
13οΚαθορισμός αμοιβής του Δικηγόρου Αθηνών κου Κοκκόση Σ. Χαρίλαου (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 42349), για τη συλλογή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τη σύνταξη των σχετικών εγγράφων και εν γένει την προετοιμασία του φακέλου που θα κατατεθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέγειας στο πλαίσιο της παραχώρησης χρήσης στο Δήμο Γαλατσίου κοινόχρηστου χώρου δασικής αναψυχής στην περιοχή «ΠΡΩΗΝ ΝΤΑΜΑΡΙΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ».κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος
14οΤροποποίση της υπ΄ αριθμ. 232/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Διαβίβασης της υπ΄ αριθμ. 53/2023 απόφασης – εισήγησης Ο.Ε.).κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος
15οΈγκριση Δελτίων Απογραφής Έναρξης των αποθεμάτων της αποθήκης του Τμήματος Μελετών και Έργων.κ. Αναστασία ΚάζαγληΑντιδήμαρχος 
16οΣυγκρότηση επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης έκτακτων εργασιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου, που διενεργούνται βάσει της Υπουργικής Απόφασης 3373/390/20.03.1975.κ. Αναστασία ΚάζαγληΑντιδήμαρχος 
17οΈγκριση της Οικονομικής Ενίσχυσης δικαιούχων κατοίκων του Δήμου Γαλατσίου και απόρριψης των μη δικαιούχων για την καταβολή της 1ης Δόσης για το έτος 2023, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 51/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.κ. Ασπασία ΠαναγιωτακοπούλουΑντιδήμαρχος 
18οΚατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού οκτακοσίων ευρώ (800,00 €).κ. Ασπασία ΠαναγιωτακοπούλουΑντιδήμαρχος 
19οΚατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού χιλίων εκατό πενήντα ευρώ (1.150,00 €).κ. Ασπασία ΠαναγιωτακοπούλουΑντιδήμαρχος
20οΈγκριση μελέτης, έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Επέκταση αγωγών ομβρίων στην οδό Δρίσκου από Κερκύρας έως Πασσώβ.κ. Βασίλειος ΔερεδίνηςΑντιδήμαρχος
21οΈγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου: Συντήρηση – Επισκευή οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και προστατευτικών κιγκλιδωμάτων – Εργολαβία 2018. κ. Βασίλειος ΔερεδίνηςΑντιδήμαρχος
22οΈγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων τοπικών οδών Δήμού Γαλατσίου».κ. Βασίλειος ΔερεδίνηςΑντιδήμαρχος
23οΠαραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Νοταρά αρ. 27 (Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 32/2023 απόφασης Ε.Π.Ζ.).κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος
24οΠαραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Κυμοθόης αρ. 26 (Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 33/2023 απόφασης Ε.Π.Ζ.).κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος
25οΠαραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Παπαφλέσσα αρ. 14 (Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 34/2023 απόφασης Ε.Π.Ζ.).κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος
26οΜεταβολή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος που θα κάνει χρήση της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος που έχει παραχωρηθεί επί της οδού Αθ. Διάκου αρ. 4 με την με αριθμ. 218/2018 απόφαση Δημοτκού Συμβουλίου (Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 35/2023 απόφασης Ε.Π.Ζ.).κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος
27οΔιαγραφή ή μη του ποσού των τριακοσίων ευρώ (300,00 €).κ. Ασπασία ΠαναγιωτακοπούλουΑντιδήμαρχος
28οΔιαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.κ. Αναστασία ΚάζαγληΑντιδήμαρχος 
29οΔιαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.κ. Αναστασία ΚάζαγληΑντιδήμαρχος 
30οΔιαγραφή χρέωσης Τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων έτους 2017 και προστίμου λόγω μη καταβολής του.κ. Αναστασία ΚάζαγληΑντιδήμαρχος 
31οΔιαγραφή ή μη διαγραφή χρεών, οφειλέτη του Δήμου.κ. Αναστασία ΚάζαγληΑντιδήμαρχος 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

          Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Το 2ο ετάπ του ΔΕΗ Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας διηγείται ιστορίες: Από τον μύθο των Μυκηνών στην ιστορική Καλαμάτα

Oμάδα Σύνταξης

Εισαγγελική έρευνα για τον ξυλοδαρμό πολίτη από αστυνομικούς στην πλατεία Βικτωρίας

Oμάδα Σύνταξης

«Ελ. Βενιζέλος»: Ρεκόρ πτήσεων, αλλά και καθυστερήσεις

Oμάδα Σύνταξης